• Telefoon 0344 750 700
  • Mail [javascript protected email address]
Contact

Samen met ouders

Ook ouders tellen mee

Persoonlijk contact

We vinden het belangrijk om persoonlijk contact met ouders te hebben. Als ouder ken je je kind immers het beste. De onderwijsbehoefte en ondersteuning van jouw kind bespreken we samen en leggen we vast in een individueel OPP (ontwikkelingsperspectiefplan). De ontwikkeling en voortgang van het OPP bespreken we tijdens oudergesprekken. Samen kijken we dan hoe het gaat en of we de aanpak moeten bijstellen. Voor leerlingen die ook jeugdhulp van entrea lindenhout krijgen, stemt de leerkracht zoveel mogelijk met de hulpverlener af. Soms vindt er een gezamenlijke bespreking plaats. Natuurlijk ontvang je als ouder hiervoor ook een uitnodiging.

Informatieavonden en activiteiten

Aan het begin van het schooljaar organiseren we altijd een ouderavond en een oudergesprek waarin we de speerpunten van ons onderwijs en het leerplan van je kind bespreken. Van tijd tot tijd organiseren we ook thema-avonden. Door het jaar heen zijn er verschillende activiteiten zoals een sportdag of voorjaarsmarkt, waarvoor je een uitnodiging krijgt. Zo kun je je kind zelf ook op school bezig zien.

Ouders Itemfoto

Beide ouders zijn belangrijk

We vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun, ook als je gescheiden bent. Beide ouders ontvangen onze schoolgids en uitnodigingen voor besprekingen, mits beide e-mailadressen bekend zijn. In het belang van het kind voeren wij oudergesprekken het liefst met beide ouders gezamenlijk. Het rapport geven we altijd in enkelvoud aan je kind mee. Dit is voor beide ouders wel gewoon beschikbaar via het ouderportaal.

Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad

De mening van ouders vinden we belangrijk voor een goed samenspel tussen ouders, schoolmedewerkers, regiodirecteur en bestuurder. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft hierin een grote rol. De MR wordt gekozen uit ouders van leerlingen en medewerkers van onze school. De ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders van onze leerlingen. De MR overlegt met de regiodirectie en heeft inspraak in het beleid van de school. De MR kan ook gevraagd of ongevraagd een mening of advies geven over schoolzaken, of hun zorg over zaken uitspreken.

Wie zit er er in de MR?
Namens ouders: Mark van Ravenzwaaij en Stella Dekker – Segers
Namens personeel: Barbara van Stuijvenberg en (voorzitter) Tanja de Valk.
Notulist: Susanne Tolen

Ouderraad
De Hertog heeft ook een Ouderraad waarin ouders actief zijn voor activiteiten. Bij de klassenleerkracht kun je over de Ouderraad meer informatie krijgen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Onderwijs entrea lindenhout heeft ook een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle scholen in de regio's Nijmegen en Tiel. In de GMR zit een afvaardiging van leden uit de MR. De GMR overlegt met de bestuurder over bovenregionale zaken en beleid. De voorzitter van de GMR is Esther Keun. Heb je een vraag over of aan de GMR, stuur dan een mail naar ambtelijk secretaris Ariane.